Reklamace

Reklamace zakoupeného zboží oblasti IT

V současné době eviduji velmi mnoho případů, kdy se na mne lidé obracejí z důvodu neuznaných  reklamací, zejména  mobilních telefonů. Je třeba si  uvědomit ten problém, že bez svolení oprávněného (servis, prodejce, výrobce  atd.) nemůžu, i jako soudní znalec, mobil demontovat více než je v záručních podmínkách povoleno uživateli. V opačném případě sám poruším záruční podmínky a ještě to pečlivě zdokumentuji….Mobil tedy můžu posoudit bohužel jen z pozice uživatele, případně ho podrobím zkoumání pod digitálním mikroskopem (místa případného zatečení, zásah do telefonu) a na základě snímků autorizovaného servisu můžu usoudit na oprávněnost argumentů pro neuznání reklamace. Pokud je mobil poškozen, okraje oklepané, sklo poškrábané nebo prasklé, je šance na záruční opravu malá. Každý požadavek na znalecký posudek v tomto směru je nutno nejprve se mnou zkonzultovat…..

Pokud bude zřejmé, že na základě pořízené dokumentace a po prohlídce přístroje lze o závěrech servisu či prodejce jednoznačně pochybovat, je možno posudek vypracovat. Cena minimálně 1000.-Kč (konečná cena, nejsem plátce DPH). Jedná se o posouzení dokumentace ze servisu, vyhodnocení  snímků, posouzení telefonu kromě jeho rozebrání, což nemůžu, a sepsání závěru znalce do znaleckého posudku se všemi náležitostmi dle zákona.

Je třeba důrazně upozornit, že znalecký posudek není automaticky poukázkou na odstranění vady v rámci záruky, nový výrobek nebo odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není nikterak vázán povinností závěry posudku akceptovat. Bohužel se mi často stává, že pokud, i přes znalecký posudek prodejce záruku neuzná, zadavatel posudku mi ho nezaplatí. Některé případy reklamací  jsou řešeny soudní cestou, ale je to drahý běh na dlouhou trať. Právník má několikanásobně vyšší hodinovou sazbu než znalec. Zde je znalecký posudek bezpodmínečně potřeba. Tedy, pokud reklamujete telefon a pod., dbejte na to, aby servis pečlivě zdokumentoval důvod, proč odmítá záruční opravu provést. S fotodokumentací. A pokud máte zájem o posudek, pošlete mi fotodokumentaci a vyjádření servisu na E-mail  jelinek@posudek.cz. podívám se na to, ale posudek automaticky neslibuji.

Legislativa říká, že povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu předmět koupě v ujednané jakosti a provedení, kdy odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady (zejména že má vlastnosti, které si strany ujednaly, odpovídá jakostí a hodí se k účelu, pro který se věc obvykle užívá). V případě, že věc nemá ujednané vlastnosti, je vadná a kupující má práva z vadného plnění.

Právo z vadného plnění pak zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později, kdy v případě, že se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, tak se má za to, že věc byla vadná již při převzetí (ust. § 2161 NOZ). Kupující je pak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, kdy může kupující požadovat její bezplatné odstranění, dodání nové věci, přiměřenou slevu z kupní ceny či případně může od smlouvy odstoupit.

Zákon výslovně stanoví, že kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Toto právo má i v případě, že se jedná o odstranitelné vady. O opakovaný výskyt vady se jedná, jestliže se stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně 2x odstraňována, vyskytne znovu (tj. potřetí).

  • Kancelář : Šumavská 31a („Pergola“), 602 00  Brno, kancelář č. P202
  • E-mail : jelinek@posudek.czposudek@posudek.czjelinek@pulsar.cz;
  • Mobil : +420 603 427 013
  • Skype : zdenek_jelinek
  • Facebook : jelinek@posudek.cz
  • ID – datová schránka : 2ppifpu