Obvyklá cena

Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se  rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

(2) Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností

Poznámka k ceně obvyklé

Zde je třeba si uvědomit definici ceny obvyklé. Cena obvyklá je cenou obvyklou, také tedy cenou tržní nebo obecnou, bez ohledu na  výrobní náklady předmětu ocenění. Je to příklad toho, kdy je určitého zboží nedostatek a cena obvyklá  se pohybuje v nadstandardní výši. Někteří výrobci udávají doporučené ceny pro koncové uživatele – End User, většina ovšem ne. Platí to zejména ve zdravotnictví, kde obvyklou cenu určuje několik kompletačních firem. Ale i v jiných oborech. Vzhledem k tomu, že chybí volná informace, za jakou cenu poskytuje výrobce svoje výrobky, není možno stanovit, jaká je marže kompletačních firem. Ty potom stanoví cenu obvyklou a navzájem si ceny hlídají. V této oblasti také naprosto chybí reference a tak i soupis cen obvyklých u srovnatelných dodávek může být s velmi  nepřiměřenými maržemi.  Jiné je to například v automobilovém průmyslu, kde je obrovská konkurence a kde přímo importér stanoví End User, která je obecně inzerována. Dealer cenu nepřekročí a je na něm, kolik z marže si při prodeji ukrojí. Většinou ovšem (mám s tím velké zkušenosti z tohoto oboru) dealer žije s poměrně nízké marže a téměř nikdy neprodává za End User. Téměř vždy z důvodu velké konkurence, nabídne slevu. Tím také do jisté míry ovlivní cenu obvyklou.


Celé znění zákona o oceňování majetku – odkaz  – portál veřejné správy

  • Kancelář  (provozovna): Botanická 834/56, 602 00 Brno-střed (budova AQUATIS, a.s.) Místnost 013
    Tel.: +420 603427013
    E-mail: jelinek@posudek.cz; posudek@posudek.cz
    (Náhradní e-mail v případě výpadku:zdjelen@gmail.com nebo zdenek.jelinek@seznam.cz)
  • ID – datová schránka : 2ppifpu
  • ID – datová schránka znalce : c47qz6